ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service division, Bangkok Port Customs Bureau
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ทำเนียบนายด่านศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายประภัศร์   ชพานนท์ 26 มิ.ย. 2505 - 10 ส.ค. 2505
2 นายเนื่อง  เหมะรัต 11 ส.ค. 2505 - 28 ม.ค. 2507
3 นายถวิล  วิสุทธจินดา 29 ม.ค. 2507 - 2 ก.พ. 2512
4 ร้อยเอกบุญเสริม  ยินดีผล 3 ก.พ. 2512 - 30 ก.ย. 2514
5 นายไพโรจน์  กาญจนฉายา 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2515
6 นายอนันต์  สมบุญ 1 ต.ค. 2515 - 16 ม.ค. 2517
7 ร้อยตรีเสริม  บุญสุตม์ 17 ม.ค. 2517 - 23 พ.ย. 2521
8 ร้อยตรีสุวรรณ  ชุ่มวัฒนะ 24 พ.ย. 2521 - 6 ธ.ค. 2522
9 เรือโทอนันต์   ปานะนนท์ 7 ธ.ค. 2522 - 24 ก.ย. 2523
10 นายเจน  ฤทธิเดช 25 ก.ย. 2523 - 7 ต.ค. 2524
11 นายบัณฑิต  สกลผดุงเขตต์ 8 ต.ค. 2524 -30 ก.ย. 2526
12 ร้อยตรีอุดม  สุขะทัต 1 ต.ค. 2526 - 11 ต.ค. 2527
13 นายสุกิตติ์  แจ่มดี 12 ต.ค. 2527 - 12 ต.ค. 2527
14 นายวันชัย  ปุสสเด็จ 12 ต.ค. 2527 -8 ต.ค. 2529
15 นายประชุม  คงเป็นสุข 9 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530
16 นายดิลก  อินทรีย์ 1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2532
17 นายพิบูล  ภัทโรดม 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2536
18 นายภูมิจิตต์   บุญประยูร 22 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2541
19 นายพิสิฎฐ์  ฉัตรวชิระวงษ์ 1 ต.ค. 2541 - 28 ต.ค. 2542
20 นางอรอนงค์  วัชรเศรษฐกุล 29 ต.ค. 2542 - 31 ส.ค. 2543
21 นายธนยศ   ชาญศิลป์ 17 ต.ค. 2543 - 1 พ.ย. 2544
22 นายสมชาย  กัณฐัศแก้ว 1 พ.ย. 2544 - 7 พ.ย. 2545
23 นางศิริพรรณ  วิสุทธิพรผล 8 พ.ย. 2545 - 8 มี.ค. 2550
24 นายถาวร   ไทยจงรักษ์ 12 มี.ค. 2550 -25 ก.ย. 2551
25 นายพงศ์ชัย   จินดา 25 ก.ย. 2551 - 22 ต.ค. 2551
26 นางไพรินทร์   ศุภกรโกศัย 22 ต.ค. 2551 - 23 มี.ค.2555
27 นางสุวดี  คันธวร 30 มี.ค.2555 - 20 พ.ย.2557
28 นายธนิต   วัฒน์ธนนันท์ 20 พ.ย.2557 - 20 ส.ค.2558
29 นายชัชวาลย์  พิทักษ์จำนงค์ 21 ส.ค.2558 -   ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน 2559 09:47:21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010200@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ