ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service division, Bangkok Port Customs Bureau
 

บริการออนไลน์

กฎหมายศุลกากร

พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มทางไปรษณีย์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 112 เข้าชมวันนี้
  • 1,739 เข้าชมเดือนนี้
  • 29,026 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th

ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร

ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลังสินค้าของศุลกากร (สำนักงานหรือด่านศุลกากร)

        สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ประเภทที่ 3 ที่ส่งมาเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของศุลกากร (สำนักงานหรือด่านศุลกากรให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงการคลัง ดังนี้
ของที่เก็บรักษาในคลังสินค้าของศุลกากร หีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้ม ถ้าได้ขนย้ายออกไปภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่เก็บรักษาไว้ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
        ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่ไม่เกินห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
            (ก) น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม หีบห่อละ 25 บาท
            (ข) น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัม หีบห่อละ 50 บาท
            (ค) น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม หีบห่อละ 70 บาท
            (ง) น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป หีบห่อละ 70 บาท
        และในส่วนที่เกิน 100 กิโลกรัม ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 150 บาท ต่อทุก 50 กิโลกรัม เศษของ 50 กิโลกรัม ให้นับเป็น 50 กิโลกรัม
        ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคสอง เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 มีนาคม 2565 13:44:54
จำนวนผู้เข้าชม : 725
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010200@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ