ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service division, Bangkok Port Customs Bureau
 

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ประวัติความเป็นมา 
           
พ.ศ. 2485 แผนกไปรษณีย์ กองแบบพิธี
พ.ศ. 2492 กองแบบพิธีทางอากาศและไปรษณีย์
พ.ศ. 2499 กองตรวจสินค้าทางอากาศและไปรษณีย์
 พ.ศ. 2505 กองตรวจสินค้าทางไปรษณีย์
พ.ศ. 2516 ด่านศุลกากรไปรษณีย์
พ.ศ. 2545 ด่านศุลกากรไปรษณีย์ สังกัด สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545)
พ.ศ. 2551 - ปัจุบัน  ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สังกัด สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551) 
 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ  สำหรับสินค้านำเข้า/ส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารที่ขนส่งทางไปรษณีย์และโดยทางท่าอากาศยานดอนเมือง
- ควบคุมและตรวจสอบการขนถ่าย การเก็บรักษา รวมทั้งตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารที่ขนส่ง ทางไปรษณีย์และท่าอากาศยานดอนเมือง
- ควบคุมยานพาหนะและสินค้าที่ขนย้ายไปปฏิบัติพิธีการ ณ ที่ำทำการศุลกากรอื่น
- รับชำระ เก็บรักษา และนำส่งเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย
- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย และเอกสารด้านการเงิน รวมทั้งจัดทำรายงานและงบการเงิน
- พิจารณาคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม รวมทั้งคำนวณเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง(Local Profile)
- ให้คำปรึกษาปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากร
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการ Paperless     
- บริการบันทึก และแก้ไขข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ Paperless
- ดำเนินการเกี่ียวกับคดีทางศุลกากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การเก็บรักษา สำรวจ ตรวจสอบ และจำหน่ายของกลาง และของตกค้าง
- จำลองเอกสารและออกใบรับรองต่างๆ                
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิถุนายน 2559 15:43:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010200@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ