ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service Section, Bangkok Customs Office
 

บริการออนไลน์

กฎหมายศุลกากร

พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มทางไปรษณีย์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 25 เข้าชมวันนี้
  • 996 เข้าชมเดือนนี้
  • 40,312 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010000@customs.go.th

พิธีการเฉพาะกรณี

พิธีการเฉพาะกรณี

        1. ของส่งออกที่ขอคืนค่าอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ขอใบสุทธินำกลับ
        ในกรณีส่งของออกที่ขอคืนค่าอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับ หรือการส่งของออกเป็นหลักฐานก่อสิทธิแก่ผู้ส่งออกต่อทางราชการ และการส่งออก เป็นเพราะความผูกพัน ตามสัญญาหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่รับปฏิบัติพิธีการ จัดพนักงานศุลกากรคุมส่งหีบห่อสิ่งของส่งทาง ไปรษณีย์ไปพร้อมกับผู้ส่งเมื่อที่ทำการไปรษณีย์ได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานศุลกากร ผู้ตรวจปล่อยบันทึกรายการตรวจปล่อยว่า "ตรวจปล่อยแล้วตามใบรับฝากไปรษณียภัณฑ์/ พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษของที่ทำการไปรษณีย์...เลขที่...วันที่...." ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่ต้องจัดพนักงานศุลกากรคุมส่ง ให้บันทึกการตรวจปล่อยว่า "ตรวจปล่อยแล้ว ส่งมอบให้ผู้ส่งนำฝากส่งด้วยตนเอง" ตามใบรับฝากไปรษณียภัณฑ์/พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของที่ทำการไปรษณีย์...เลขที่...วันที่.... ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรไว้เป็นหลักฐานต่อไป สำหรับการส่งออกที่ขอรับใบสุทธิสำหรับนำกลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด
        2. การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการ ส่งกลับตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
        การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุผลและ ความจำเป็นจริง ๆ โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ถือเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้
            (1) การส่งกลับตามระเบียบนี้จะต้องส่งกลับทั้งหีบห่อ จะขอส่งกลับแต่เพียงบางส่วนมิได้
            (2) สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ขอส่งกลับ จะต้องมิใช่ของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้า และไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าการขอส่งกลับนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
            (3) สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ขอส่งกลับนั้น จะเปิดตรวจแล้วตามใบขอเปิดตรวจ หรือตามพิธีการเก็บอากรปากระวางก็ได้ แต่ต้องยังมิได้ชำระอากร และยังมิได้ทำใบขนสินค้า
            (4) สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ขอส่งกลับนั้นต้อง
                (4.1) เป็นของฝากหรือของขวัญมีปริมาณพอสมควร หรือ
                (4.2) ไม่มีลักษณะหรือปริมาณที่เห็นได้ว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย และ ผู้มีชื่อรับของมิได้สั่งให้ส่งเข้ามา
        3. การขอรับหรือส่งของออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน
        กรณีที่ผู้นำของเข้าขออนุญาตนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากร หรือผู้ส่งของออก ขอส่งของออกไปก่อน ที่จะปฏิบัติการครบถ้วนตามนัยมาตรา 51 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนดโดยอนุโลม
        4. กรณียกเว้นให้ส่งกลับโดยไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก
        สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ผู้รับได้มายื่นใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ถึงขั้นตรวจสอบกับบัญชีกำกับไปรษณียภัณฑ์ต้องเสียอากรหรือต้องห้าม ต้องกำกัด (แบบที่ 431) แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการเปิดตรวจ หรือยังไม่ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้อำนวยการ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะอนุมัติให้ส่งกลับคืนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้โดยไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก และไม่ต้องเรียกเก็บภาษีอากร
        5. การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร กลับออกไปต่างประเทศ
        สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ส่งคืนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปแล้วนั้น เมื่อจะส่งคืน ไปยังต้นทางในต่างประเทศไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก แต่ถ้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์รายใดที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรจะส่งกลับออกไปต่างประเทศ ให้ผู้นำของเข้าจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน โดยหมายเหตุ อ้างเลขที่ใบขนสินค้าไว้ยันกัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 มีนาคม 2565 15:12:41
จำนวนผู้เข้าชม : 1,428
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010000@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010000@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ